Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY O POSKYTOVANÍ PLATOBNÝCH SLUŽIEB

systémovej aplikácie Besteron

MÁJ 2018

PREAMBULA

Tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Pay Solutions, a.s., so sídlom Líščie údolie 119, 841 04 Bratislava, IČO: 47 866 233, spoločnosti zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 6004/B, (ďalej aj len “Pay Solutions”) sú vypracované spoločnosťou Pay Solutions v súlade s ustanovením § 273 Obchodného zákonníka a stanovujú práva a povinnosti Pay Solutions a klientov a zásady právneho vzťahu medzi týmito subjektami. Spoločnosť Pay Solutions je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska, registračné číslo povolenia ODB-6111/2015-7 zo dňa 29. apríla 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2. mája 2016, oprávnená poskytovať platobné služby podľa ustanovenia § 2, ods. 1, písm. c), bod 1. Zákona.

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvného vzťahu medzi Pay Solutions a Klientom a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Všetky prílohy Zmluvy (vrátane týchto VOP ako prílohy a neoddeliteľnej súčasti Zmluvy) tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi ustanoveniami a/alebo znením samotných článkov Zmluvy a ustanoveniami a/alebo znením príloh Zmluvy (vrátane týchto VOP ako prílohy a neoddeliteľnej súčasti Zmluvy), majú prednosť ustanovenia a/alebo znenie samotných článkov Zmluvy. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi ustanoveniami príloh (vrátane VOP) tejto Zmluvy  má prednosť príloha s vyšším poradovým číslom pred prílohou s nižším poradovým číslom.

Súčasťou týchto VOP sú aj Podmienky ochrany súkromia, ktoré popisujú ako Pay Solutions spracúva osobné údaje jednotlivých dotknutých osôb. Pay Solution je oprávnená Podmienky ochrany súkromia kedykoľvek zmeniť a nahradiť novými.

1. Úvodné ustanovenia a Definície pojmov

Besteron - znamená platobný systém určený pre uskutočnenie platieb medzi internetovým obchodom Klienta a Zákazníkom v reálnom čase;

Cena - znamená cena za tovar alebo službu, ktoré si Zákazník objednal u Klienta;

Cenník - znamená písomný dokument zverejnený na webovom sídle Besteron (www.besteron.sk) , ktorý obsahuje prehľad služieb poskytovaných spoločnosťou Pay Solutions s uvedením ich cien; Cenník tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP;

ČSOB - znamená Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4314/B;

Dôverné informácie - znamenajú obchodné, právne, finančné, prevádzkové a ďalšie skutočnosti, informácie a údaje, týkajúce sa tejto Zmluvy, vrátane jej prípadných dodatkov, alebo s nimi súvisiace, s výnimkou informácií, ktoré sú v deň uzavretia tejto Zmluvy verejne známymi alebo ktoré sa už v tento deň dali zadovážiť z bežne dostupných zdrojov, informácií, ktoré sa stali po dni uzavretia tejto Zmluvy verejne známymi alebo ktoré sa po tomto dni už dajú zadovážiť z bežne dostupných zdrojov, a to inak než v dôsledku porušenia povinnosti Zmluvnej strany zachovávať mlčanlivosť podľa tejto Zmluvy, informácií, z ktorých povahy vyplýva, že Zmluvná strana nemá záujem o ich utajenie, ak ich Zmluvná strana výslovne neoznačila za dôverné;

Implementačný manuál - znamená písomný dokument – integračný manuál, ktorý obsahuje popis komunikácie medzi Klientom, Zákazníkom a Besteron, ktorého účelom je načrtnúť procesný tok spracovania a realizácie platobnej relácie zobrazením interakcie medzi Klientom, Zákazníkom a Besteron-om; Pay Solutions je oprávnená Implementačný manuál kedykoľvek meniť, o čom je povinná Klienta bezodkladne informovať;

Jedinečný identifikátor – znamená kombinácia písmen, číslic alebo symbolov, ktorú oznámi Pay Solutions ako poskytovateľ platobných služieb Klientovi ako používateľovi platobných služieb a ktorú používateľ platobných služieb poskytne na účely jednoznačnej identifikácie iného používateľa platobných služieb alebo jeho platobného účtu pre platobné operácie a ktorý slúži na identifikáciu Klienta a ktorý Klientovi prideľuje Pay Solutions. Jedinečný identifikátor generuje Pay Solutions na základe inkrementovania posledne korektne použitého CID o cislo 1. Základ pre generovanie tvori konštanta CID_SEED. Jedinečný identifikátor je uvedený v Zmluve;

Klient - znamená fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je zároveň príjemcom finančných prostriedkov platobnej operácie v súlade s ustanovením § 2, ods. 5 zákona o platobných službách;

MMP – znamená minimálne mesačné plnenie, ktoré je Klient povinný zaplatiť Besteron za príslušný kalendárny mesiac; výška MMP je uvedená v Cenníku Besteron, alebo je individuálne dojednaná s Klientom v Zmluve; Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, poplatok za transakciu podľa Cenníka sa započítava na MMP;

NBS - znamená Národná banka Slovenska, so sídlom Imricha Karvaša, 813 25 Bratislava, IČO: 30844789;

Neautorizovaná platobná operácia – znamená platobná operácia, na vykonanie ktorej nebol udelený súhlas v požadovanej forme a podobe;

Obchodný zákonník - znamená zákon č. 513/1991 Zb. v platnom znení;

Pay Solutions - znamená obchodná spoločnosť – súkromná akciová spoločnosť založená podľa práva Slovenskej republiky Pay Solutions, a.s., so sídlom Líščie údolie 119, 841 04 Bratislava, IČO:47 866 233, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 6004/B, ktorá je na základe udeleného Povolenia oprávnená poskytovať platobné služby podľa Zákona a v súlade s povolením NBS;

Platiteľ - znamená fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zákazníkom Klienta a ktorá Klientovi platí za tovary alebo služby prostredníctvom Besteron;

Platobná operácia – znamená akýkoľvek prevod finančných prostriedkov medzi platobnými účtami vedenými u poskytovateľa platobných služieb;

Podmienky ochrany súkromia – sú časťou zmluvného vzťahu medzi Pay Solutions a Klientom založeného týmito VOP, ktoré upravujú podmienky, za ktorých Pay Solutions spracúva a nakladá s osobnými údajmi jednotlivých dotknutých osôb.

Politicky exponovaná osoba - znamená osoba definovaná v ustanovení § 6 zákona č. 297/2008 Z. z. o legalizácii príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov fyzická osoba, ktorá je vo významnej verejnej funkcii a nemá po dobu jej výkonu a po dobu jedného roka od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Za významnú verejnú funkciu sa považuje: a) hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra, b) poslanec zákonodarného zboru, c) sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať, d) člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky, e) veľvyslanec, chargé daffaires, f) vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, g) člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, alebo h) osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách. Politicky exponovanou osobou sa na účely tejto definície rozumie aj fyzická osoba, ktorou je manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby v predchádzajúcej vete,  dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej v predchádzajúcej vete, alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby uvedenej v predchádzajúcej vete, alebo jej rodič. Politicky exponovanou osobou sa rozumie aj fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená v prvej vete tejto definície, alebo podniká spolu s osobou uvedenou v prvej vete tejto definície, alebo klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby uvedenej v odseku v prvej vete tejto definície;

Poštová banka - znamená Poštová banka, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890, spoločnosť zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 501/B;

Povolenie - znamená vydané Národnou bankou Slovenska, registračné číslo povolenia ODB-6111/2015-7 zo dňa 29. apríla 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2. mája 2016 na poskytovanie platobných služieb podľa ustanovenia § 2, ods. 1, písm. c), bod 1. Zákona;

Pracovný deň - znamená deň, v ktorom vykonáva činnosť Pay Solutions ako aj ostatní poskytovatelia platobných služieb, ktorí sa zúčastňujú na vykonávaní platobnej operácie a ktorý zároveň nie je dňom pracovného voľna a dňom pracovného pokoja podľa zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov; spravidla sa jedná o pondelok až piatok;

Predmety duševného vlastníctva – znamená software, dáta, autorské práva, ochranné známky, servisné známky, práva (registrované alebo neregistrované) k designu, obchodné značky, osvedčenia o známke, práva k topografiám, pseudonymom, doménam, obchodné meno a iné označenie pôvodu, goodwill súvisiaci s vyššie uvedeným a registrácia vyššie uvedeného v akomkoľvek právnom rade a prihlášky k registrácii vyššie uvedeného, vrátane všetkých rozšírení, zmien či obnovení akéjkoľvek registrácie či prihlášky; práva k vynálezom, objavom a nápadom, bez ohľadu na možnosť prihlásenia patentu k týmto vynálezom, objavom a nápadom v akomkoľvek právnom rade; patenty, prihlášky patentov vrátane všetkých ich rozšírení, zmien či obnovení v akomkoľvek právnom rade; práva k neverejným informáciám, obchodnému tajomstvu, know-how, vzorom, procesom, postupom, záznamom o výskume a vynálezoch, informácie o testoch, prieskumy trhu, softwarové a utajované informácie, bez ohľadu na možnosť prihlásenia patentu týkajúceho sa vyššie uvedeného v akomkoľvek právnom rade, a práva podľa akéhokoľvek právneho radu obmedziť používanie, či zverejňovanie vyššie uvedeného ktoroukoľvek osobou; písomnosti a všetka dokumentácia bez ohľadu na možnosť prihlásenia patentu k týmto písomnostiam a dokumentácii v akomkoľvek právnom rade; registrácie a prihlášky autorských práv v akomkoľvek právnom rade, obnovenie či rozšírenie týchto registrácií a prihlášok; a práva vyplývajúce z licencií a ďalšie obdobné práva z duševného vlastníctva;

Príjemca – znamená osoba, ktorá je príjemcom finančných prostriedkov platobnej operácie

Rámcová zmluva – znamená Zmluva – záväzkovoprávny vzťah medzi Pay Solutions a Klientom; Rámcová zmluva a Zmluva podľa týchto VOP sú pojmy totožné;

Slovenská sporiteľňa - znamená Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 601/B;

Tatra banka - znamená Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 71/B;

Unicredit - znamená UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 2310/B;

VOP - znamenajú tieto Všeobecné obchodné podmienky v platnom znení;

VÚB - znamená Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 341/B;

Zákazník - znamená fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zákazníkom Klienta; ak nie je uvedené inak, Zákazník znamená zároveň Platiteľ v súlade s týmito VOP;

Zákon - znamená zákon č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Zmluva - znamená Rámcová zmluva uzavretá medzi Pay Solutions a Klientom, ktorá zakladá záväzkový vzťah medzi Pay Solutions a Klientom a ktorej predmetom je najmä úprava práv a povinností Pay Solutions a Klienta pri poskytovaní platobných služieb v súlade so Zákonom. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú Obchodné podmienky (VOP) a Cenník. Odlišné dojednania v Zmluve majú prednosť pred dojednaniami podľa VOP;

Zmluvné strany – znamená Klient a Pay Solutions;

 

2. Všeobecné ustanovenia o Besteron

 

2.1.   Aplikácia BESTERON je platobný systém určený pre uskutočnenie Platieb medzi internetovým obchodom a zákazníkom v reálnom čase.  Systém je navrhnutý a implementovaný modernou Service Orientovanou Architektúrou (SOA). Tento spôsob implementácie zaisťuje maximálnu dostupnosť služieb, a schopnosť reagovať na potreby rastu aplikácie, ako je rozširovanie služieb, počtu užívateľov a iné. Jednotlivé komponenty sú navrhnuté tak, aby sa dali kombinovať, poprípade vymieňať bez nutnosti zásahu do ostatných komponentov.

2.2.   Besteron v Slovenskej republike podporuje nasledovné komerčné banky: a) Tatra banka; b) Slovenská sporiteľňa; c) VÚB; d) Poštová banka; f) Unicredit; g) ČSOB.

2.3.   Spoločnosť Pay Solutions, ktorá je prevádzkovateľom systému Besteron, poskytuje Klientom platobné služby, a to vykonávanie platobných operácií vrátane prevodu finančných prostriedkov z platobného účtu, alebo na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb úhradou. Besteron zabezpečuje sprostredkovanie platieb medzi Klientom a ich Zákazníkom v súlade s ustanoveniami Zákona a na základe povolenia udeleného NBS.

2.4.   V prípade, že Klient má záujem o spoluprácu so spoločnosťou Pay Solutions a využívanie systému Besteron, vyplní registračný formulár na webovej stránke www.besteron.sk a uzavrie s Pay Solutions Zmluvu.

2.5.   Spolupráca medzi Klientom a Besteron prebieha na základe uzatvorenej Rámcovej zmluve v znení jej prípadných dodatkov a príloh, v súlade s týmito VOP, Zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.

2.6.   Besteron poskytuje Klientovi informácie v súlade s ustanoveniami § 38 – 41 Zákona jedenkrát mesačne v rozhraní Besteron, a to najneskôr do 10 dní odo dňa skončenia príslušného kalendárneho mesiaca.

2.7.   Klient svojim Zákazníkom na svojej webovej stránke sprístupní príslušný formulár, alebo iné elektronické riešenie umožňujúce vykonať platbu. Údaje o takejto vykonanej platbe sú Klientovi následne automaticky sprístupnené prostredníctvom systému Besteron.

2.8.   Forma, podoba a postup na udelenie súhlasu na vykonanie platobnej operácie a odvolanie takého súhlasu. Zákazník si na webovej stránke Klienta zvolí formu úhrady prostredníctvom Besteron kliknutím na tlačidlo Besteron, kde sú zobrazené všetky dostupné banky, ktoré Besteron podporuje v súlade s čl. 2, bod 2.2. VOP. Následne si Zákazník zvolí tú banku, u ktorej má vedený svoj bankový účet. Po zvolení vybranej banky je Zákazník automaticky presmerovaný do svojho internetového bankovníctva, kde sa prihlási prostredníctvom údajov požadovaných Bankou, v ktorej má Zákazník vedený bežný účet (najmä, nie však výlučne PID a heslo). Po prihlásení do svojho internetového bankovníctva sa Zákazníkovi objaví kompletný platobný príkaz s uvedením sumy, variabilného symbolu (čísla objednávky), typu platobnej brány, ako aj bankového účtu príjemcu, ktorým je Besteron. Klient potvrdí platobný príkaz spôsobom vyžadovaným jeho Bankou, a to najmä kliknutím na tlačidlo „Zaplatiť“ alebo „Odoslať platbu“ alebo tlačidlo s rovnakým, alebo obdobným významom (ďalej len „Zaplatiť“). Kliknutím na tlačidlo „Zaplatiť“ Zákazník vyjadruje svoj súhlas s platbou a berie na vedomie povahu realizovanej platby e-shopu a spôsob vysporiadania jeho záväzku, pričom zároveň potvrdením platby (stlačením tlačidla „Zaplatiť“) vyjadruje svoj súhlas s týmto spôsobom vysporiadania jeho záväzku. Realizáciou platby Klientovi, ktorým je príslušný e-shop, dochádza zároveň k uzavretiu dohody medzi Zákazníkom a Besteron, v súlade s ktorou sa Besteron zaväzuje uhradiť za Zákazníka jeho záväzok voči Klientovi na úhradu ceny. Úhrada ceny za tovary alebo služby bude vykonaná prostredníctvom vyúčtovania.

2.9.   Okamihom prijatia platobného príkazu sa rozumie okamih, keď poskytovateľ platobných služieb Zákazníka prijal platobný príkaz, ktorý bol predložený priamo Zákazníkom. Ak okamihom prijatia nie je pracovný deň poskytovateľa platobných služieb Zákazníka, platobný príkaz sa považuje za prijatý v nasledujúci pracovný deň. Poskytovateľ platobných služieb môže určiť čas pred koncom pracovného dňa, po uplynutí ktorého sa každý prijatý platobný príkaz považuje za prijatý v nasledujúci pracovný deň.

2.10. Zákazník ako Používateľ platobných služieb nesmie odvolať platobný príkaz po okamihu prijatia platobného príkazu poskytovateľom platobných služieb Zakazníka, ak nie je ďalej v týchto VOP ustanovené inak. Ak Zákazník udelil súhlas na vykonanie platobnej operácie, platobná operácia sa považuje za autorizovanú. Zákazník autorizuje platobnú operáciu pred jej vykonaním. Súhlas na vykonanie opakujúcich sa viacerých platobných operácií možno odvolať, pričom od okamihu odvolania je nasledujúca platobná operácia považovaná za neautorizovanú.

2.11. Besteron vykoná platobnú službu bez zbytočného odkladu v súlade so zvoleným programom Klienta; maximálna lehota na vykonanie platobnej služby sú dva pracovné dni. Platby prijaté do 18:00 hod. pracovného dňa budú prevedené Klientovi v ten istý pracovný deň, platby prijaté po 18:00 hod. môžu byť prevedené Klientovi až v nasledujúci pracovný deň, platby prijaté počas dní pracovného pokoja a sviatkov budú Klientovi prevedené najneskôr v najbližší pracovný deň.

2.12.         Klient je oprávnený kedykoľvek nahliadať do systému Besteron v časti, ktorá sa týka Klienta, a to napríklada zadať požiadavku na zobrazenie pohybov na účte, filtrovať pohyby na účte, a to nasledovným spôsobom:

a) Klient zvolí položku v menu zobrazenia výpisov;

b) Klient zvolí filter pre zobrazenie údajov;

c) Systém Besteron zobrazí všetky údaje Klienta, ktoré podliehajú zadanému filtru.

2.13. Keď sa Zákazník na webovej stránke Klienta rozhodne zakúpiť si tovar a/alebo službu a zvolí úhradu prostredníctvom Besteron, klikne na ikonu „PLATBA VOPRED NA ÚČET“, Zákazníkovi sa automaticky zobrazí zoznam všetkých dostupných bánk, ktoré podporujú Besteron a Zákazník si z nich vyberie tú, v ktorej má vedený svoj bankový účet.

2.14.         Systém Besteron spracuje údaje platby do platobného príkazu a Zákazník je presmerovaný do svojho internetového bankovníctva, kde sa štandardne prihlási prostredníctvom potrebných údajov. Po prihlásení do internetového bankovníctva Zákazníka sa Zákazníkovi zobrazí predvyplnený platobný príkaz, ktorý bude obsahovať sumu, variabilný symbol, číslo účtu prijímateľa, ktorým je Pay Solutions. Pri úspešnej realizácii platby systém automaticky presmeruje na callback URL, kde Klient aj Zákazník identifikujú, či bola platba Zákazníka uhradená alebo zamietnutá.

2.15.         Klient nie je oprávnený vo vzťahu k svojim Zákazníkom stanovovať minimálnu alebo maximálnu hranicu cenu tovaru a/alebo služby, pri ktorej je možné realizovať platbu zaň prostredníctvom Besteron.

2.16.         Klient zároveň nie je oprávnený meniť ceny tovarov a/alebo služieb v závislosti od spôsobu platby, ktorú si zvolí Zákazník tak, aby nedošlo k neprimeranému zvýhodňovaniu alebo znevýhodňovaniu platobnej metódy Besteron.

2.17.         Prostriedky Klienta nachádzajúce sa na bankovom účte Pay Solutions sa neúročia.

 

3. Vznik, zmena a zánik záväzkového vzťahu medzi Pay Solutions a Klientom

 

3.1.   Pay Solutions poskytuje platobné služby pre Klienta na základe uzavretej Rámcovej zmluvy v súlade s Cenníkom, týmito VOP, Zákonom, Obchodným zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

3.2.   Rámcová zmluva medzi Pay Solutions a Klientom sa uzatvára písomne.

3.3.   Klient uzavretím Zmluvy v znení jej VOP, formou priloženého formulára, záväzne vyhlasuje, že nie je Politicky exponovanou osobou. Ak dôjde k akejkoľvek zmene vo vyhlásení podľa predchádzajúcej vety tohto bodu VOP, je Klient povinný o tom Pay Solutions písomne informovať, a to do 3 pracovných dní odo dňa takejto zmeny. Nepravdivosť vyhlásenia podľa prvej vety, resp. neoznámenie zmeny vo vyhlásení podľa predchádzajúcej vety tohto bodu Zmluvy, sa považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností Klienta a zakladá právo Pay Solutions na odstúpenie od Zmluvy; Odstúpením od Zmluvy nie je dotknutý nárok Pay Solutions na náhradu škody.

3.4.   Zmluva medzi Pay Solutions a Klientom sa uzatvára na dobu určitú alebo na dobu neurčitú.

3.5.   Pay Solutions bez zbytočného odkladu po uzavretí Zmluvy poskytne Klientovi Implementačný manuál a umožní Klientovi využívať Besteron.

3.6.   Trvanie Rámcovej zmluvy skončí:

a) dohodou Zmluvných strán ku dňu uvedenom v takejto dohode o ukončení trvania Rámcovej zmluvy;

b) uplynutím dohodnutej doby; ak bola Zmluva uzavretá na dobu určitú;

c) výpoveďou;

d) odstúpením od Zmluvy;

e) zánikom Pay Solutions alebo Klienta bez právneho nástupcu,

f) smrťou Klienta, ak je Klient fyzická osoba-podnikateľ;

g) ukončením podnikateľskej činnosti Klienta, ak je Klient fyzická osoba – podnikateľ;

h)zánikom Povolenia Pay Solutions, alebo dňom doručenia rozhodnutia NBS o odobratí Povolenia.

3.7.   Klient je oprávnený vypovedať Zmluvu uzavretú na dobu neurčitú s výpovednou lehotou v trvaní 1 mesiac (slovom: jeden mesiac). Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane. Uplynutím výpovednej lehoty trvanie Zmluvy končí. Pay Solutions ako poskytovateľ platobných služieb je oprávnený vypovedať Zmluvu uzatvorenú na dobu neurčitú s výpovednou lehotou v trvaní 2 mesiace (slovom: dva mesiace); to neplatní, ak Pay Solutions podáva výpoveď Zmluvy z dôvodu, že Klient konal preukázateľne podvodným spôsobom.

3.8.   Klient je povinný uhradiť poskytovateľovi platobných služieb Besteron celú sumu pravidelne účtovaných poplatkov za platobné služby (MMP) prislúchajúcu do skončenia trvania rámcovej zmluvy, ktorú je možné ukončiť s účinnosťou len ku koncu kalendárneho mesiaca. V prípade, kedy dôjde k vzniku Zmluvy medzi Besteron a Klientom v priebehu kalendárneho mesiaca, je Klient povinný začať s úhradou MMP od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy došlo k vzniku Zmluvy medzi Besteron a Klientom.

3.9.   Pay Solutions je oprávnená v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov, alebo svojej obchodnej politiky, alebo na základe rozhodnutia Pay Solutions zmeniť alebo úplne nahradiť Cenník a/alebo tieto VOP. Túto zmenu Pay Solutions zverejní vo svojich obchodných priestoroch a na svojej internetovej stránke www.besteron.sk spolu s určením platnosti a účinnosti takejto zmeny, pričom zverejnenie zabezpečí Pay Solutions najmenej 2 mesiace pred navrhovaným dňom účinnosti zmien.

3.10. Ak Klient nesúhlasí so zmenou týchto VOP, je povinný písomne oznámiť Pay Solutions najneskôr do dňa účinnosti zmeny, že zmeny obchodných podmienok neprijíma. Ak Klient neoznámi Pay Solutions pred navrhovaným dňom nadobudnutia účinnosti zmien, že zmeny podľa bodu 3.6 tohto článku VOP neprijíma, platí domnienka, že Klient tieto zmeny prijal. Ak Klien nesúhlasí so zmenami VOP podľa bodu 3.6 tohto článku VOP, má právo na okamžité ukončenie trvania Rámcovej zmluvy bez poplatkov pred navrhovaným dňom účinnosti týchto zmien.

3.11. Pay Solutions má právo:

a) požadovať odpisy listín a podpisy na listinách osvedčené notárom alebo iným orgánom v zmysle platných právnych predpisov;

b) požadovať úradný preklad do slovenského jazyka tých cudzojazyčných listín, ktorých predloženie Pay Solutions požaduje;

c) požadovať, aby zahraničné listiny vydané alebo overené súdmi a úradmi v cudzine, ktorých predloženie Pay Solutions požaduje, boli opatrené predpísanými overeniami (legalizačná doložka, superlegalizačná doložka, apostille);

d) požadovať doplnenie predkladanej listiny alebo doloženie inej a/alebo ďalšej listiny.

 

4. Práva a povinnosti zmluvných strán

 

4.1.   Pay Solutions je povinná:

a) poskytovať platobné služby s odbornou starostlivosťou, v súlade s platnými právnymi predpismi, zachovávať mlčanlivosť o zmluvnom vzťahu s Klientovi;

b) uchovávať záznamy o zrealizovanej platbe, a to najmenej po dobu 5 rokov (slovom: päť rokov) v archíve s dostatočným zabezpečením pred prístupom tretej osoby;

c) odovzdať Klientovi Implementačný manuál bez zbytočného odkladu po uzavretí Zmluvy a umožniť Klientovi vykonať implementáciu Besteron;

d) poskytnúť Klientovi pri implementácii Besteron súčinnosť;

e) sprístupniť Klientovi informácie o platobných službách a zrealizovaných platbách prostredníctvom rozhrania Besteron;

f) v prípade spôsobenia akejkoľvek chyby pri poskytovaní platobných služieb, vykonať nápravu bez zbytočného odkladu po jej zistení;

g) zaslať Klientovi vyúčtovanie a faktúru po skončení kalendárneho mesiaca;

h) Klientovi poskytnúť alebo sprístupniť informácie o jednorazových platobných operáciách podľa ustanovenia § 35 až 37 zákona, na ktoré sa nevzťahuje Zmluva;

4.2.   Pay Solutions je oprávnená:

a) odmietnuť zrealizovanie transakcie v prípade, že má pochybnosti o jej súlade s platnými právnymi predpismi alebo internými predpismi Pay Solutions;

b) kedykoľvek postúpiť akúkoľvek svoju pohľadávku voči Klientov na tretiu osobu aj bez predchádzajúceho súhlasu Klienta;

c) účtovať za každú vykonanú platbu v prospech Klienta odmenu Pay Solutions v súlade so Zmluvou, týmito VOP a Cenníkom, a to tak, že je oprávnená príslušnú výšku odmeny stiahnuť z finančných prostriedkov, ktoré patria Klientovi v každom jednotlivom prípade;

d) účtovať Klientovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03% denne za omeškanie s úhradou akejkoľvek platby podľa Zmluvy a VOP; zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Pay Solutions na náhradu škody.

4.3.   Klient je povinný:

a) do 10 pracovných dní oznamovať Pay Solutions v písomnej alebo elektronickej forme (elektronickými médiami) všetky zmeny týkajúce sa jeho údajov, a to konkrétne – zmene obchodného mena/názvu, zmenu sídla/miesta podnikania, zmena štatutárneho orgánu, spôsobu konania v mene Klienta, ak je klientom právnická osoba, zmenu osôb oprávnených konať v mene Klienta, zmenu doručovacej adresy, ak je iná ako adresa sídla/miesta podnikania, zmenu v obsadení dozornej rady, ak je táto zriadená, ako aj zmenu osôb s podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Klienta;

b) oznamovať Pay Solutions všetky skutočnosti, ktoré môžu viesť k jeho bezdôvodnému obohateniu alebo k neoprávnenému obohateniu cudzích osôb a k poškodeniu Pay Solutions, ako je pripísanie platby, ktorá mu nepatrí, strata alebo odcudzenie dokumentov týkajúcich sa zmluvného vzťahu medzi Pay Solutions a Klientom, pečiatky Klienta, vstup do konkurzu a pod.;

c) zaplatiť Pay Solutions odmenu za služby poskytované podľa tejto Zmluvy a VOP vo výške podľa Cenníka;

d) vo svojich obchodných podmienkach jasne a zrozumiteľne uviesť, že vykonanie Platobnej operácie prostredníctvom Besteronu podlieha týmto VOP a informovať Platiteľov, že Podmienky ochrany súkromia Pay Solutions upravujú spracúvanie osobných údajov vykonávané Pay Solutions.

4.4.   Klient nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Pay Solutions postúpiť na tretiu osobu svoju pohľadávku voči Pay Solutions alebo inak s ňou nakladať, ak takáto pohľadávka existuje. Klient nie je oprávnený zriadiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Pay Solutions záložné právo k pohľadávke Klienta voči Pay Solutions.

 

 

5. Komunikácia a doručovanie

 

5.1.   Komunikácia medzi Pay Solutions a Klientom prebieha v slovenskom jazyku prioritne prostredníctvom systémovej aplikácie Besteron po prihlásení Klienta do svojho účtu a rozhrania Besteron.

5.2.   Pay Solutions doručuje Klientovi osobne, kuriérskou službou, poštou, alebo elektronickými komunikačnými médiami (e-mail alebo iné elektronické médium) na posledne známu adresu Klienta.

5.3.   Pri osobnom doručovaní (za ktoré sa považuje preberanie písomností v sídle Pay Solutions Klientom alebo splnomocnenou osobou) sa písomnosti považujú za doručené ich odovzdaním, a to aj v prípade, ak ich adresát odoprie prevziať.

5.4.   Pri doručovaní písomností poštou sa písomností považujú za doručené v tuzemsku tretí deň po ich odoslaní a v cudzine siedmy deň po ich odoslaní, ak nie je preukázaný skorší termín doručenia.

5.5.   Písomnosti doručované kuriérskou službou sa považujú za doručené tretí deň po ich odovzdaní doručujúcej osobe, ak nie je preukázaný skorší termín doručenia.

5.6.   Písomnosť sa považuje za doručenú aj vtedy, ak sa zásielka vráti ako nedoručiteľná podľa predchádzajúcich bodov.

5.6.   Písomnosti doručené prostredníctvom e-mailu alebo iným elektronickým médiom platia za doručené deň po ich odoslaní, ak nie je preukázaný skorší termín doručenia.

5.7.   Klient je povinný zabezpečiť, aby Pay Solutions mala vždy úplné a správne informácie a je povinný informovať Pay Solutions o každej zmene adresy, alebo sídla, alebo bydliska. Ak Klient poruší povinnosť podľa predchádzajúcej vety tohto bodu VOP, t.j. neinformuje Pay Solutions o takejto zmene, považuje sa doručenie na posledne známu adresu Klienta za riadne vykonané.

5.8.   Klient súhlasí, aby akákoľvek telefonická komunikácia medzi Pay Solutions a Klientom bola zaznamenaná a archivovaná Pay Solutions, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia Pay Solutions.

 

 

6. Zodpovednosť za škodu

 

6.1.   Pay Solutions nesie zodpovednosť len za škody zavinené výlučne Pay Solutions.

6.2.   V nadväznosti na ustanovenie predchádzajúceho bodu tohto článku VOP Zmluvné strany konštatujú, že pre právne vzťahy Pay Solutions a Klienta je princíp objektívnej zodpovednosti Pay Solutions vylúčený. V prípade vzniku povinnosti Pay Solutions nahradiť Klientovi spôsobenú škodu, nie je Pay Solutions povinná uhradiť ušlý zisk Klienta.

6.3.   Pay Solutions nezodpovedá za škody spôsobené vyššou mocou ako napr. havárie, živelné pohromy, výpadky elektrickej energie, krízové situácie, epidémie, brannej pohotovosti štátu a iných okolností mimo kontrolu Pay Solutions, alebo ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa všeobecne záväzných predpisov.

6.4.   Pay Solutions a Klient sa dohodli, že maximálna výška náhrady škody, ktorú sa Pay Solutions zaväzuje nahradiť Klientovi v prípade porušenia zmluvných povinností Pay Solutions a za predpokladu vzniku nároku na ňu, je limitovaná súčtom poplatkov vyplatených Klientom spoločnosti Pay Solutions za obdobie posledných 12 mesiacov predchádzajúcich momentu vzniku nároku Klienta na náhradu škody.

6.5.   Klient je povinný nahradiť Pay Solutions akúkoľvek škodu, ktorá vznikne Pay Solutions v dôsledku porušenia povinnosti Klienta vyplývajúcej zo záväzkového vzťahu s Pay Solutions. Klient je povinný nahradiť Pay Solutions akékoľvek a všetky straty, ktoré vzniknú Pay Solutions v dôsledku konania resp. nekonania Klienta, a to v plnej výške, ktorú mu oznámi Pay Solutions.

6.6.   Klient ako sľubujúci záväzne vyhlasuje Pay Solutions ako príjemcovi sľubu podľa ustanovenia § 725 Obchodného zákonníka, že Pay Solutions nahradí akúkoľvek škodu, ktorá jej vznikne v dôsledku konania Klienta, ktoré je v rozpore s jeho zmluvnými povinnosťami, resp. v dôsledku opomenutia konania, na ktoré bol Klient povinný, a to vrátane akýchkoľvek ďalších nákladov spojených s uvedeným, a to najmä, nie však výlučne sankcie, poplatky, trovy konania, pokuty, iné priame a nepriame náklady Pay Solutions spojené s vyššie uvedeným. Klient je povinný nahradiť škodu do 10 kalendárnych dní od doručenia výzvy Pay Solutions ako príjemcu sľubu na jej nahradenie.

6.7.   Klient má nárok na nápravu zo strany Besteron v prípade Neautorizovanej alebo chybne zúčtovanej Platobnej operácie, ak Besteron bez zbytočného odkladu odo dňa zistenia Neautorizovanej, alebo chybne vykonanej Platobnej operácie, najneskôr však do 13 mesiacov odo dňa odpísania finančných prostriedkov z platobného účtu alebo pripísania finančných prostriedkov na platobný účet informoval o tom, že zistil neautorizovanú alebo chybne vykonanú platobnú operáciu, na základe ktorej mu vzniká nárok na nápravu. Za účelom vylúčenia pochybností zmluvné strany konštatujú, že v prípade podľa predchádzajúcej vety tohto bodu VOP Klient nemá nárok na náhradu škody alebo inú náhradu okrem nároku na nápravu.

 

7. Reklamačný poriadok

 

7.1.   Reklamačný poriadok všeobecným spôsobom upravuje vzťahy medzi Pay Solutions a Klientom pri vybavovaní reklamácií a sťažností Klienta a upravuje právne vzťahy medzi Klientom a Pay Solutions pri vybavovaní reklamácií týkajúcich sa správnosti a kvality služieb, ktoré poskytuje Pay Solutions Klientovi. Reklamačný poriadok je uverejnený na stránke besteron.sk.

 

8. Duševné vlastníctvo

 

8.1.   Klient, ktorý uzavrel s Pay Solutions Zmluvu je povinný na hlavnej stránke svojej webovej stránky umiestniť logo Besteron na viditeľnom mieste, a to bez zbytočného odkladu po implementácii Besteron. Umiestnenie loga Besteron na webovej stránke Klienta sa vykoná v súlade s manuálom určeným Besteron.

8.2.   Klient nie je oprávnený používať Predmety duševného vlastníctva Besteron bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu Pay Solutions; ustanovenie bodu 9.1 VOP nie je týmto ustanovením dotknuté.

 

 

9. Ochrana dôverných informácií

 

9.1.   Pay Solutions je povinná zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách a dokladoch o záležitostiach týkajúcich sa Klientov a jeho obchodov, ktoré získala pri svojej činnosti a ktoré nie sú verejne prístupné, najmä informácie o platobných operáciách a o použití finančných prostriedkov prostredníctvom platobných prostriedkov. Tieto informácie a doklady týkajúce sa používateľov platobných služieb a ich obchodov je Pay Solutions povinná utajovať, uchovávať, primerane zálohovať a chrániť pred neoprávneným prístupom, vyzradením, zneužitím, pozmenením, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením. Informácie a doklady o záležitostiach týkajúcich sa Klienta a jeho obchodov môže Pay Solutions poskytnúť tretím osobám len s predchádzajúcim písomným súhlasom Klienta, alebo na jeho písomný pokyn, ak tieto VOP neustanovujú inak.

9.2.   Povinnosť Zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách sa nevzťahuje na informácie, ktoré:

a) boli zverejnené ako nedôverné už pred podpisom Zmluvy, čo musí byť preukázateľné na základe poskytnutých podkladov, ktoré túto skutočnosť dokazujú;

b) majú byť sprístupnené na základe povinnosti stanovenej zákonom, rozhodnutím súdu, prokuratúry alebo iného oprávneného orgánu verejnej moci, pričom v tomto prípade Zmluvná strana, ktorá je povinná informácie sprístupniť, bezodkladne doručí druhej Zmluvnej strane písomné oznámenie o tejto skutočnosti ešte pred sprístupnením týchto informácií a informácie sprístupniť iba na takýchto účel;

c) sú alebo môžu byť získané z legálne voľne dostupných zdrojov

d) boli získané nezávislým vývojom.

9.3.   Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť riadne a včasné utajenie Dôverných informácií a zachovávanie povinnosti mlčanlivosti o Dôverných informáciách podľa všeobecne platných, zaužívaných a zachovávaných pravidiel, zásad a zvyklostí pre utajovanie a zachovávanie povinnosti mlčanlivosti o takýchto informáciách.

9.4.   Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť riadne a včasné utajenie Dôverných informácií a zachovávanie povinnosti mlčanlivosti o Dôverných informáciách aj u svojich zamestnancov, štatutárnych orgánov, členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov, členov dozorných orgánov, zástupcov, splnomocnencov, subdodávateľov ako i iných spolupracujúcich tretích osôb, pokiaľ im takéto Dôverné informácie boli poskytnuté, odovzdané, oznámené a/alebo sprístupnené v súlade s týmito VOP a Zmluvou.

 

10. Rozhodné právo

 

10.1. Zmluva, jej interpretácia a vzťahy, ktoré vznikli na jej základe sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky s tým, že Zmluvné strany sa dohodli, že použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek všeobecne záväzného právneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo meniť (či už úplne alebo čiastočne) význam, účel a/alebo interpretáciu ktoréhokoľvek ustanovenia Zmluvy a/alebo týchto VOP.

10.2. Akýkoľvek spor, nezrovnalosť a/alebo rozpor Zmluvných strán, ktorý vznikne zo Zmluvy alebo v akejkoľvek súvislosti so Zmluvou (vrátane akýchkoľvek a všetkých sporov týkajúcich sa jej uzavretia, platnosti, účinnosti, existencie a/alebo ukončenia) sa bude riešiť prednostne vzájomnými rokovaniami Zmluvných strán vedenými v dobrej viere a s dobrým úmyslom.

10.3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami z právneho vzťahu založeného touto Zmluvou v znení jej prípadných dodatkov,ako aj právnych vzťahov s týmto právnym vzťahom súvisiacich, budú rozhodnuté v rozhodcovskom konaní Stálym rozhodcovským súdom Slovenskej bankovej asociácie so sídlom Bratislava, Slovenská republika v súlade s jeho Štatútom a Rokovacím poriadkom, ktorý je verejne prístupný na webovej stránke http://www.sbaonline.sk/sk/staly-rozhodcovsky-sud/.

11. Vzdanie sa práva

 

11.1. Neuplatnenie akéhokoľvek práva podľa, na základe a/alebo v súvislosti so Zmluvou Zmluvnou stranou, alebo omeškanie s jeho uplatnením neznamená vzdanie sa tohto práva. Akékoľvek vzdanie sa práva podľa, na základe a/alebo v súvislosti so Zmluvou Zmluvnou stranou nie je účinné, pokiaľ nie je urobené písomne a doručené druhej Zmluvnej strane. Akékoľvek vzdanie sa práva podľa, na základe a/alebo v súvislosti so Zmluvou Zmluvnou stranou neznamená vzdanie sa akéhokoľvek ďalšieho práva podľa, na základe a/alebo v súvislosti so Zmluvou Zmluvnou stranou.

11.2. V súlade so Zmluvou a týmito VOP Zmluvnými stranami dohodnuté predĺženie času na splnenie konkrétnej povinnosti zo Zmluvy a/alebo týchto VOP neznamená predĺženie času na splnenie akejkoľvek inej konkrétnej povinnosti zo Zmluvy a/alebo týchto VOP.

 

 

12. Bezpečnostné a opravné opatrenia

 

12.1. Klient je povinný dodržiavať bezpečnostné opatrenia vyplývajúce z týchto VOP, ako aj vyplývajúce z ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

12.2. Klient je ďalej povinný používať len zabezpečené prostriedky na pripojenie k systému internetového bankovníctva, resp. pripojenie s Besteron.

12.3.         Klient je povinný nesprístupňovať svoje údaje tretím stranám.

13. Záverečné ustanovenia

 

13.1. Právny vzťah medzi Klientom a Pay Solutions sa spravuje Zmluvou, jej prílohami, týmito VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, a to v uvedenom poradí. Ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred obchodnými zvyklosťami, ak sa Zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú inak.

13.2. Všeobecné obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Za rovnopis s platnosťou originálu sa považuje aj fotokópia alebo scan týchto všeobecných obchodných podmienok, ak nebude preukázané inak.

13.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že majú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Zmluvu uzatvorili na základe ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určito a zrozumiteľne, Zmluvu uzatvorili dobromyseľne a v dobrej viere a neuzatvorili ju ani v omyle, ani v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, obsahu Zmluvy porozumeli a na znak súhlasu s obsahom Zmluvy ju vlastnoručne podpísali.

13.4. Uzavretím Zmluvy dáva Klient výslovný súhlas spoločnosti Pay Solutions, aby spoločnosť Pay Solutions využívala údaje Klienta na marketingové účely, a to najmä, aby Klientovi zasielala aktuálne informácie o službe Besteron, o jej zmenách a inováciách, ako aj obchodné informácie týkajúce sa obchodných partnerov Pay Solutions, a to všetko v súlade s platnou a účinnou právnou úpravou. Takýto súhlas Klienta podľa predchádzajúcej vety platí po dobu trvania Zmluvy medzi Pay Solutions a Klientom.

13.5. Jednotlivé ustanovenia Zmluvy a týchto VOP sú vymáhateľné nezávisle od seba a neplatnosť a/alebo nevymožiteľnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť a/alebo vymožiteľnosť ostatných ustanovení Zmluvy/týchto VOP, s výnimkou prípadov, kedy je najmä z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto ustanovenia Zmluvy/týchto VOP zrejmé, že dané ustanovenie Zmluvy/týchto VOP nemôže byť oddelené od ostatných príslušných ustanovení Zmluvy/týchto VOP.

13.6. V prípade, ak sa niektoré z ustanovení Zmluvy alebo týchto VOP stane podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky neplatné a/alebo nevymožiteľné, platnosť a/alebo vymožiteľnosť ostatných ustanovení Zmluvy/týchto VOP zostáva nedotknutá a Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne začať rokovať v dobrej viere a dohodnúť sa na nahradení takéhoto ustanovenia novým ustanovením, ktoré bude mať účinky čo najviac podobné účinkom pôvodného ustanovenia, prihliadajúc pritom najmä na kontext a celkový právny a ekonomický účel daného ustanovenia ako aj Zmluvy/týchto VOP.

13.7. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.