Reklamačný poriadok

systémovej aplikácie Besteron

MÁJ  2018

 

1.  Reklamačný poriadok upravuje všeobecným spôsobom vzájomné práva a povinnosti medzi Pay Solutions (ďalej len “spoločnosť”) a Klientom (Ďalej len “klient”) v rámci reklamačného konania. Reklamačné konanie je konaním, ktoré spoločnosť vedie na základe uplatnenej reklamácie klienta v rozsahu a spôsobom podľa príslušných právnych predpisov a tohto reklamačného poriadku.

2.  Reklamáciou sa rozumie uplatnenie nároku klienta ako používateľa platobných služieb na preverenie správnosti a kvality poskytovaných platobných služieb a/alebo uplatnenie zodpovednosti spoločnosti za vady iných produktov alebo služieb spoločnosti.

Reklamáciou nie je:

- žiadosť klienta o identifikáciu platby alebo o identifikáciu príkazcu platby, resp. vkladateľa na účet klienta a/alebo spoločnosti,

- žiadosť o vrátenie platby,

- sťažnosť klienta v súvislosti s neplnením alebo vadným plnením zo strany tretej osoby - dodávateľa tovaru alebo služby, týkajúca sa napr. množstva, kvality tovaru alebo poskytnutej služby, ak platba za takýto nedodaný alebo vadný tovar alebo službu bola vykonaná prostredníctvom platobných služieb poskytovaných spoločnosťou. Takúto sťažnosť je klient povinný uplatňovať priamo u tretej osoby - dodávateľa tovaru alebo služby,

- žiadosť o preverenie tých nedostatkov, ktoré klient spôsobil svojim konaním v rozpore s dobrými mravmi a/alebo šikanóznym správaním zjavne bez úmyslu využiť produkt a/alebo službu, voči ktorej žiadosť smeruje,

- podnet klienta na úpravu alebo zlepšenie služieb spoločnosti,

- podnet klienta na úpravu alebo zmenu dokumentov vydávaných a/alebo navrhovaných spoločnosťou pri poskytovaní služieb.

3.  Za reklamáciu sa tiež nepovažuje sťažnosť klienta, pokiaľ sa zisťovaním spoločnosti preukáže zjavná nepravdivosť v nej uvedených skutočností, ktorá spôsobuje zánik práva klienta dožadovať sa nápravy a/alebo iného protiplnenia zo strany spoločnosti. V takomto prípade spoločnosť vykonáva zisťovanie oprávnenosti nároku klienta a prislúchajúce úkony rovnako ako pri riadnej reklamácii, avšak všetky poplatky a iné náklady spoločnosti účelne vynaložené na zistenie dodatočných informácií pre klienta nad rámec štandardnej informačnej povinnosti spoločnosti znáša klient.

4. Klient je oprávnený uplatniť reklamáciu  písomne v slovenskom jazyku, a to poštou na adresu Pay Solutions a.s., Líščie údolie 119, 841 01 Bratislava, alebo elektronicky na email: reklamacie@besteron.sk. Reklamácia musí byť podaná oprávnenou osobou. Klient je oprávnený uplatniť Reklamáciu za vyššie uvedených podmienok u Pay Solutions do 90 dní odo dňa zistenia vady.

5.  Spoločnosť je povinná takto uplatnenú reklamáciu prijať a rozhodnúť o jej oprávnenosti bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie klientom. Spoločnosť informuje klienta písomne o prijatí reklamácie.

6.  Spoločnosť je povinná vybaviť reklamáciu Klienta bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa predloženia Reklamácie Klienta písomne a to poštou, elektronicky, alebo prostredníctvom rozhrania Besteron. V odôvodnených zložitých prípadoch (najmä keď sa jedná o obsiahlejšiu Reklamáciu, závažný problém a pod.) je spoločnosť Pay Solutions oprávnená písomne predĺžiť lehotu na vybavenie reklamácie o ďalších najviac 30 dní; o takomto predĺžení lehoty na vybavenie Reklamácie Pay Solutions Klienta upovedomí bez zbytočného odkladu najneskôr v rámci 30 dňovej lehoty odo dňa doručenia Reklamácie. Celkové vybavenie reklamácie Klienta v zložitých prípadoch nesmie presiahnuť 6 mesiacov.

7.  V prípade, ak klient neuplatní reklamáciu v lehote stanovenej v bode 7.4. reklamačného poriadku, spoločnosť nezodpovedá za škodu, ktorá môžu vzniknúť v dôsledku oneskoreného uplatnenia reklamácie.

8.  Klient je povinný priložiť k reklamácii všetky doklady vzťahujúce sa k predmetu reklamácie preukazujúce skutočnosti ním tvrdené vrátane dokladu o poskytnutej platobnej službe, pokiaľ mu spoločnosť takýto doklad vydala. Reklamácia sa považuje za uplatnenú a lehoty pre vybavenie reklamácie začínajú plynúť až odo dňa, kedy boli spoločnosti preukázané všetky skutočnosti, ktoré klient v reklamácii uvádza, a ktorých preukázanie zo strany klienta je nevyhnutné pre riadne vybavenie reklamácie.

9.  Za účelom doplnenia informácií potrebných k rozhodnutiu o reklamácii má spoločnosť právo telefonicky alebo iným spôsobom kontaktovať klienta a požiadať ho o doplnenie nevyhnutných údajov vo forme a spôsobom podľa pokynov spoločnosti.

10.  Náklady spojené s vybavením reklamácie znáša spoločnosť. Náklady spojené s vyhotovením reklamácie vrátane jej príloh a s predložením reklamácie znáša klient. Týmto nie je dotknutý nárok spoločnosti na náhradu škody, ktorá bola spoločnosti spôsobená uplatnením neoprávnenej reklamácie.

11.  Platné uplatnenie reklamácie klientom nezbavuje klienta povinnosti plniť svoje záväzky voči spoločnosti po celú dobu trvania reklamačného konania, a to ani v prípade, kedy je reklamácia klienta oprávnená a ako taká má bezprostrednú príčinnú súvislosť s plneným záväzkom.

12.  Spoločnosť nie je povinná odpovedať klientovi alebo viesť reklamačné konanie na podnet, ktorý nie je reklamáciou podľa bodu 7.2. a 7.3. tohto reklamačného poriadku ako ani na opakovaný podnet klienta, pokiaľ je jeho opakované podanie zjavne neopodstatnené.

13.  Okrem dôvodov vylúčenia alebo obmedzenia zodpovednosti podľa obchodných podmienok pre príslušnú službu alebo produkt a všeobecných obchodných podmienok spoločnosti, spoločnosť nezodpovedá za porušenie povinností pri poskytovaní platobných služieb vtedy, ak preukáže, že porušenie jej povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa Obchodného zákonníka alebo postupom podľa osobitného predpisu. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.

14.  Spoločnosť nenesie zodpovednosť za konanie podľa osobitných predpisov, a to: a) ak spoločnosť odmietne vykonanie obchodnej operácie alebo zadrží neobvyklú obchodnú operáciu, b) ak spoločnosť neuskutočňuje akékoľvek úhrady z tuzemska do zahraničia a neprevádza peňažné prostriedky do zahraničia počas vyhlásenia núdzového stavu v devízovom hospodárstve, c) ak správca pri výkone nútenej správy v spoločnosti po predchádzajúcom súhlase NBS čiastočne alebo úplne pozastaví nakladanie vkladateľov s ich vkladmi v spoločnosti, najdlhšie na dobu 30 dní.